ทฤษฎีคะแนนจริง

ตามทฤษฎีคะแนนจริงนั้น การวัดโดยทั่ว ๆ ไปจะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบคือ ความสามารถแท้จริง (true ability) และความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม (random error)

เราสังเกตค่าที่ได้จากการวัด หรือก็คือคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ เช่นคะแนนรวมของเครื่องมือวัดความภาคภูมิใจในตนเอง คะแนนที่ได้ของผู้ถูกสอบวัดแต่ละคนจะประกอบไปด้วยค่าทางขวาของสมการ
สมการง่าย ๆ อย่าง X = T + eX จะเป็นสมการคู่ขนานกับสมการความแปรปรวนของการวัด ดังนั้นเราจะได้ว่า

Var(X) = Var(T) + Var(eX)

โดยส่วนใหญ่แล้วความแปรปรวนของคะแนนที่ได้จะเกิดจากผลรวมของความแปรปรวนที่เนื่องมาจากคะแนนจริงและความแปรปรวนที่เนื่องมาจากคะแนนความคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม
ทำไมทฤษฎีคะแนนจริงจึงมีความสำคัญ? ประการแรกก็คือ มันเป็นโมเดลง่าย ๆ ที่มีพลังในการวัด และยังเตือนเราว่าการวัดส่วนใหญ่นั้นจะต้องมีองค์ประกอบของความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย ประการที่สอง ทฤษฎีคะแนนจริงจะเป็นพื้นฐานของทฤษฎีความเชื่อมั่น ในการวัดใด ๆ ก็ตามที่ไม่มีคะแนนคลาดเคลื่อนอย่างสุ่ม (ทั้งหมดเกิดจากคะแนนจริง) จะเป็นความเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์ ถ้าในการวัดไม่มีคะแนนจริง (ทั้งหมดเกิดจากคะแนนคลาดเคลื่อน) ความเชื่อมั่นจะเป็นศูนย์ ประการที่สาม ทฤษฎีคะแนนจริงสามารถใช้ในการสมมติข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างคะแนนสังเกตด้วยความมั่นใจว่าถูกต้องตามคุณสมบัติของคะแนนที่สังเกตได้


บรรณานุกรม
Trochim, William M.K. Research Methods Knowledge Base. 2nd Edition. http://trochim.human.cornell.edu/kb/. 1999.

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. พฤษภาคม ๒๕๔๕