การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบด้วยวิธีแปลงค่าอำนาจจำแนก

วิธีนี้เหมือนกับวิธีการแปลงค่าความยาก โดยการคำนวณหาค่าอำนาจจำแนกของข้อสอบของทั้ง 2 กลุ่ม แล้วนำมาสร้างเป็นแผนภาพกระจัดกระจาย แล้วตรวจสอบดูว่าคู่ลำดับของข้อสอบข้อใดที่กระจายออกจากเส้นแกนหลัก 45 องศามากถือว่าข้อสอบข้อนั้นมีความลำเอียง
ส่วน กรีนและดราเปอร์ (Green and Draper) เสนอให้ใช้สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (Point-biserial correlation) ในการคำนวณหาค่าอำนาจจำแนก แล้วพิจารณาดูว่าข้อสอบข้อใดที่จำแนกได้ดีในกลุ่มหนึ่ง แต่จำแนกได้ไม่ดีในอีกกลุ่มหนึ่ง จะถือว่าข้อสอบข้อนั้นมีความลำเอียง

บรรณานุกรม
Scheuneman, J. D. and Bleistein, C. A. "Item Bias," Educational Research, Methodology, and Measurement. Edited by John P. Keeves. U.K. : Cambridge University, 1997.

เอกสารชุดนี้จัดทำโดย : ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. ธันวาคม ๒๕๔๔