โมเดล LISREL เพื่อการวิจัย

เอกสารฉบับนี้ผู้เขียนได้ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างประเทศและเอกสารที่ค้นมาได้จาก Internet ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2540 จนถึงประมาณต้นปี 2541 ได้หยุดไปพักใหญ่เนื่องจากได้ใช้เวลาไปเขียนเอกสาร "การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล" ต่อมาในปี 2542 เมื่อครั้งได้เรียนวิชาสหสัมพันธ์และการถดถอย และผู้เขียนได้รับมอบหมายให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นเบื้องต้น" จึงได้เริ่มต้นศึกษาและเขียนต่ออีกครั้ง จนกระทั่งมาถึงในปี 2543 ผู้เขียนได้ดำเนินการรวบรวมเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา EM860 สัมมนาทางการวิจัยและสถิติทางการศึกษา ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในระดับปริญญาเอก สาขาการทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้เขียนตระหนักว่าเอกสารฉบับนี้ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากยังมีบางหัวข้อที่ผู้เขียนยังมีความเข้าใจที่ไม่กระจ่างชัด และยังมีบางประเด็นที่สำคัญ ตลอดจนสถิติบางตัวที่ยังไม่ได้กล่าวถึงในเอกสารนี้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าคงจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของตนเองให้กระจ่างยิ่งขึ้น และปรับปรุงแก้ไขเอกสารนี้ต่อไปในอนาคต
โมเดล LISREL ในเอกสารนี้จะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.10 ใช้กับ DOS แต่โปรแกรมที่สามารถวิเคราะห์โมเดล LISREL ได้มิได้มีโปรแกรมเดียว ยังมีโปรแกรม AMOS อีกโปรแกรมหนึ่งใช้กับ Windows
เอกสารชุดนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านได้บ้างไม่มากก็น้อย หากท่านใดที่อ่านแล้วพบข้อผิดพลาด หรือมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในครั้งต่อไป ผู้เขียนก็ยินดียิ่ง และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
** เอกสารทั้งหมดนี้บันทึกเป็นนามสกุล .pdf ท่านสามารถเปิดได้โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader

เคล็ดไม่ลับกับ LISREL