โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการวัดผลและวิจัยการศึกษา

ชื่อโปรแกรมคู่มือการใช้Updateรายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมตัดเกรดบนเว็บไซด์อยู่ในลิงก์ ๒๐ ก.พ. ๔๗ เป็นเว็บไซด์ที่ใช้สำหรับการตัดเกรดทั้งแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ พัฒนาโดย ผศ.วัฒนา สุนทรธัย
แหล่งรวมโปรแกรมวิเคราะห์สถิติอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ เป็นเว็บไซด์ที่รวบรวมโปรแกรมวิเคราะห์สถิติต่าง ๆ ทางแบบฟรีและไม่ฟรีมากมายหลายสิบโปรแกรม
LEMอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ Software for Latent Trait and Latent Class Analysis
Software for McDonald's Textbook "Test Theory: A Unified Treatment" อยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ รวมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลตามหนังสือ "Test Theory: A Unified Treatment" ของ McDonald มีโปรแกรมดังนี้
1. COFA : Common Factor Analysis by Least Squares, Generalized Least Squares, or Maximum Likelihood methods.
2. CONFA : Confirmatory Factor Analysis by Least Squares, Generalized Least Squares, or Maximum Likelihood methods.
3. COSAN : Covariance Structures Analysis of the N'th order by Least Squares, Generalized Least Squares, or Maximum Likelihood methods.
4. NOHARM : Normal Ogive by Harmonic Analysis - Robust Method.
5. TESTCOMP : IRT Program to Accompany McDonald's Text
IRT Programอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ รวมโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ IRT เช่น Augment v. 2, IRTScore, SScore, IRTLRDIF v. 2, Plotlog, IRTnew
BIRTไม่มี ๒๖ ม.ค. ๔๗ This web page will enable you to down load the software package that accompanies the Basics of Item Response Theory book. The programs are designed to run under WINDOWS 95 +.
MGENOVAอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ mGENOVA (for PC, for Mac) is an ANSI C computer program for multivariate generalizability analyses for a restricted class of designs. For these designs, the program has both G study and D study capabilities. mGENOVA was designed and coded by R. L. Brennan.
urGENOVAอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ urGENOVA (for PC, for Mac ) is an ANSI C computer program for the estimation of variance components for unbalanced random effects G study designs. The program does not have D study capabilities. urGENOVA was designed and coded by R. L. Brennan.
GENOVAอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ GENOVA is an ANSI FORTRAN computer program for univariate generalizability analyses with complete, balanced designs. It has both G study and D study capabilities. GENOVA was designed by R. L. Brennan and coded by J. E. Crick in the early 1980s.
Equating Errorอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ The program estimates bootstrap standard errors of equipercentile equating for the random groups design. Standard errors for both the cubic spline postsmoothing and log-linear presmoothing methods can be calculated.
PIEอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ This program conducts IRT true and observed score equating using the methods as described in in Chapter 6 of Kolen and Brennan (1995).
STอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ This program conducts IRT scale transformations using the mean/mean, mean/sigma, Stocking and Lord, and Haebara methods as described in in Chapter 6 of Kolen and Brennan (1995).
CIPEอยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ This program conducts observed score equating under the common-item nonequivalent groups design as described in Chapters 4 and 5 of Kolen and Brennan (1995). Tucker linear (external or internal common items), Levine linear observed score (internal common items only), and frequency estimation equipercentile equating with cubic spline smoothing are implemented.
Equating Programs อยู่ในลิงก์ ๒๖ ม.ค. ๔๗ 1. Frequency distributions of Form X and Form Y scores for the random group examples used in the illustrative examples in Chapters 2 and 3 of Kolen and Brennan (1995).
2. Scored (0/1) data for Form X and Form Y for the data set used in the illustrative examples in Chapters 4 through six of Kolen and Brennan (1995). Each record contains a string of 36 item (0/1) scores, the total score, and the score on the common items.
MNDGอยู่ในลิงก์ ๓๑ ก.ค. ๔๖ generates Multivariate (and univariate) Normal data
MC4Gอยู่ในลิงก์ ๓๑ ก.ค. ๔๖ runs Monte Carlo simulations for One-Way ANOVA (with 2, 3, or 4 levels). By providing the total number of rejections at the user-specified level of significance, MC4G performs robustness analyses when means are equal and power analyses when the means are not equal. It can also be used to estimate required sample sizes
MC3Gอยู่ในลิงก์ ๓๑ ก.ค. ๔๖ runs Monte Carlo simulations for a 3-level ANOVA. By providing the total number of rejections at the user-specified level of significance, MC3G performs robustness analyses when means are equal (or correlations are zero) and power analyses when the means are not equal (or correlations are non-zero)
MC2Gอยู่ในลิงก์ ๓๑ ก.ค. ๔๖ runs Monte Carlo simulations for several single sample and two-sample tests: Independent t, Dependent t, Single-sample t, Mann-Whitney-Wilcoxon, Wilcoxon Signed Rank, Pearson Correlation, Spearman Rank-Order Correlation. By providing the total number of rejections at the user-specified level of significance, MC2G performs robustness analyses when means are equal (or correlations are zero) and power analyses when the means are not equal (or correlations are non-zero)
DGWอยู่ในลิงก์ ๓๑ ก.ค. ๔๖ generates Multivariate (and Univariate) data
TAPคู่มือการใช้ ๓๑ ก.ค. ๔๖ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีมาตรฐานเดิม
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 3 in 1รวมอยู่ในลิงก์ ๓ เม.ย ๔๖ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่รวม 3 โปรแกรมในหนึ่งเดียว คือ
 • โปรแกรมตรวจวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ (B-Index)
 • โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัย (Essay Item)
 • โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม แบบ Rating Scale
  เหมาะสำหรับครู อาจารย์ และนักวิจัยทางการศึกษาทุกท่าน ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี
 • Epi Infoภาษาอังกฤษ ๒๑ มี.ค. ๔๖ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถเทียบเท่า SPSS for Windows และที่สำคัญเป็นโปรแกรมแจกฟรี (Freeware)
  Simple Item Analysis (SIA)รวมอยู่ในไฟล์ ๑๒ มิ.ย. ๔๕ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบอย่างง่าย สำหรับครูอาจารย์ในการพัฒนาข้อสอบ
  Epi Metaรวมอยู่ในไฟล์ ๒๘ ธ.ค. ๔๔ เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Meta Analysis
  Dfitยังไม่มี ๑๔ ธ.ค. ๔๔ ตรวจสอบฟังก์ชันที่ต่างกัน (DIF) ของข้อสอบ
  Iplinkยังไม่มี ๑๔ ธ.ค. ๔๔ วิเคราะห์ Link Coefficient สำหรับปรับพารามิเตอร์ของข้อสอบในแต่ละกลุ่มให้อยู่ในสเกลเดียวกัน
  Noharmยังไม่มี ๑๔ ธ.ค. ๔๔ วิเคราะห์พารามิเตอร์ของข้อสอบตามทฤษฎีการตอบข้อสอบหลายมิติ (Multidimentional IRT) ได้ค่าความยากและอำนาจจำแนก (a, b)
  EvanaV401คู่มือการใช้ ๒๕ ก.ค. ๔๔ โดย อ.ภคนันท์ ทองคำ จาก ม.เชียงใหม่ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบเลือกตอบไม่เกิน 5 ตัวเลือก ด้วยเทคนิค 25% สูตรอย่างง่าย และเทคนิค 27% เปิดตารางจุงเตห์ฟาน
  GGUM2000คู่มือการใช้ ๑ พ.ค. ๔๔ โปรแกรมวิเคราะห์ The generalized graded unforlding model (GGUM) ซึ่งเป็นโมเดลหนึ่งของทฤษฎีการตอบข้อสอบ (IRT) สำหรับวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบที่ให้คะแนนแบบสองค่า (Binary) และให้คะแนนแบบหลายค่า (Polytomous)
  Ethnograph 4.0คู่มือการใช้ ๑ พ.ค. ๔๔ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
  Amos 4 Student Versionยังไม่มี ๑ พ.ค. ๔๔ วิเคราะห์เหมือน Amos 3.5 แต่เป็นโปรแกรมทดลองใช้
  Amos 3.6ยังไม่มี๒๒ ก.พ. ๔๔ สำหรับวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL) หรือโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) เหมือนโปรแกรม LISREL8.10 แต่ใช้บน Windows
  HLM 4.01ยังไม่มี๒๕ ธ.ค. ๔๓ โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ Heirarchical Linear Models หรือ Multilevel Analysis
  Questยังไม่มี๒๕ ธ.ค. ๔๓ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่ให้คะแนนแบบ dichotomous และ polychotomous วิเคราะห์เครื่องมือวัดแบบ Multiple choice, Likert-type rating scales, Short answer and Partial credit items โดยโปรแกรมจะวิเคราะห์ตามทฤษฎี Rasch measurement theory
  Bilog3ยังไม่มี๒๓ ธ.ค. ๔๓ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบข้อคำถาม (Item Response Theory) สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง 1, 2 และ 3 พารามิเตอร์
  Item Analysis Classical Test Modelคู่มือการใช้๒๗ ต.ค. ๔๓ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อและรายตัวเลือก ให้ทั้งค่าความยาก อำนาจจำแนก และความเชื่อมั่น โปรแกรมนี้ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 1989 เป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังใช้งานได้ดี ส่วนรุ่นใหม่นั้นก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปชื่อโปรแกรม CTIA
  LISREL 8.10 for DOSคู่มือการใช้๒๓ ต.ค. ๔๓โปรแกรมวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) หรือโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (LISREL)
  SPSS 4.0 for DOSคู่มือการใช้๒๓ ต.ค. ๔๓ โปรแกรมวิเคราะห์สถิติทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
  Mantel-Haenszel DIF กับ Equatingยังไม่มี ลืมไปแล้ว ก็วิเคราะห์ได้เหมือนชื่อนะครับ 2 โปรแกรมปนกันอยู่ ผมแยกไม่ออกว่าไฟล์ไหนโปรแกรมไหนครับ
  IRTDIFยังไม่มี ลืมไปแล้ว โปรแกรมวิเคราะห์ความลำเอียงด้วยวิธีของ IRT
  Bicalยังไม่มี ลืมไปแล้ว โปรแกรมวิเคราะห์แบบทดสอบที่ให้คะแนน 0-1 แบบ Rasch Model ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Condition Likelihood
  IRT_BAY คู่มือการใช้ ลืมไปแล้ว โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบตามทฤษฎี IRT ที่ให้คะแนนแบบ 0-1 ประมาณค่าพารามิเตอร์แบบเบย์เซียน
  Rating Scale Analysisยังไม่มี ลืมไปแล้ว โปรแกรมวิเคราะห์แบบสอบถาม Rating Scale ทั้งแบบ Classical และแบบ Rasch Model
  SIBTEST คู่มือการใช้ ลืมไปแล้ว โปรแกรมหาความลำเอียงของข้อสอบระหว่าง 2 กลุ่มที่ให้คะแนนแบบ 0-1
  BigStepsคู่มือการใช้ ลืมไปแล้ว โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบที่ให้คะแนนแบบ 0-1 และ Rating Scale วิเคราะห์แบบ Rasch Model
  WinSteps Student Versionคู่มือการใช้ ลืมไปแล้ว โปรแกรมทดลองใช้ เหมือน Bigstep แต่ใช้กับ Windows
  MiniFacet Student Versionคู่มือการใช้ ลืมไปแล้ว โปรแกรมทดลองใช้
  HLM 4.04 Student Editionยังไม่มี ลืมไปแล้ว โปรแกรมทดลองใช้ วิเคราะห์ Hierachical Linear Model ใช้ได้ 12 ตัวแปร
  LISREL 8.30 Student Editionยังไม่มี ลืมไปแล้ว โปรแกรมทดลองใช้ วิเคราะห์ Structural Equation Model ใช้ได้ 12 ตัวแปร
  เอกสารอ้างอิง :
  Brennan, R. L. (2001). Generalizability theory. New York: Springer-Verlag.
  Kolen, M. J., and Brennan, R. L. (1995). Testing equating methods and practices. New York: Springer-Verlag.

  โปรแกรมเสริม

  ชื่อโปรแกรมคู่มือการใช้Updateรายละเอียดโปรแกรม
  Q - Editยังไม่มี๒๕ ธ.ค. ๔๓ เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า Edit ที่มากับ Windows
  ราชวิถี word pc ยังไม่มี๒๕ ธ.ค. ๔๓ เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล มี utility ให้ใช้มากมาย ประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ เช่น ใช้ลบข้อสอบที่ไม่ต้องการวิเคราะห์ เป็นต้น

  โปรแกรมใช้งานทั่วไป

  ชื่อโปรแกรมคู่มือการใช้Updateรายละเอียดโปรแกรม
  พจนานุกรมสอ เสถบุตร และเปลื้อง ณ นคร Ver 5ยังไม่มี๒๐ ส.ค. ๔๖ พจนานุกรมแปลอังกฤษเป็นไทย และแปลไทยเป็นไทย แจกฟรี