แบบประเมินความเครียด

คุณได้คะแนน 0 คะแนน

ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมาก ความเครียดในระดับต่ำมากเช่นนี้ อาจมีความหมายว่า
  • ท่านตอบไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือ
  • ท่านอาจเข้าใจคำถามคลาดเคลื่อนไป หรือ
  • ท่านอาจเป็นคนที่ขาดแรงจูงใจ มีความเฉื่อยชา ชีวิตประจำวันซ้ำซากจำเจ น่าเบื่อ ปราศจากความตื่นเต้น

    เกณฑ์ที่ใช้แบ่งคะแนนและแปลผลนี้มาจาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข