Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
วัดผลสัมพันธ์ครั้งที่ 25
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - จันทร์, 19 ธันวาคม 2016, 11:43PM
 

 

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 23 สิงหาคม 2016, 10:46PM
 
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยสังคมศาสตร์...
อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(70 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - ศุกร์, 29 เมษายน 2016, 9:54PM
 
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย (SPSS) 

หลักสูตร 3 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL) 

หลักสูตร 4 สถิติ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(96 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - ศุกร์, 6 พฤศจิกายน 2015, 6:09PM
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔”

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูล จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดหมดเขตส่งบทความวิจัย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - อังคาร, 25 สิงหาคม 2015, 9:23PM
 
project58.jpg
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015, 9:22PM
 
ดาวน์โหลดโครงการ
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางก...อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(73 คำ)