Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 23 August 2016, 10:46 PM
 
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ ประจำปี 2559
โดย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการวิจัยสังคมศาสตร์...
Read the rest of this topic
(70 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2559
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 29 April 2016, 9:54 PM
 
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย (SPSS) 

หลักสูตร 3 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL) 

หลักสูตร 4 สถิติ...

Read the rest of this topic
(96 words)
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 6 November 2015, 6:09 PM
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา “การวัดผล ประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔”

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูล จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดหมดเขตส่งบทความวิจัย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘



Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Tuesday, 25 August 2015, 9:23 PM
 
project58.jpg
 
Picture of ผู้ดูแลระบบ สมาชิก
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ
by ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - Friday, 21 August 2015, 9:22 PM
 
ดาวน์โหลดโครงการ
การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ถนนนครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางก...Read the rest of this topic
(73 words)