ข่าวและประกาศ

โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2559

 
 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ สมาชิก
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2559
โดย ผู้ดูแลระบบ สมาชิก - ศุกร์, 29 เมษายน 2016, 9:54PM
 
โครงการอบรมประจำปีของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

หลักสูตร 1 การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) 

หลักสูตร 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัย (SPSS) 

หลักสูตร 3 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ (LISREL) 

หลักสูตร 4 สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย: การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับ (MPLUS) 

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2559

http://www.ssrat.or.th/th/pluginfile.php/24/mod_forum/attachment/7/project59.doc