ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ

อัดสำเนาครั้งแรกเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548

 • หน้าปก คำนำ สารบัญ

 • บทที่ 1 หลักการวัดผลการศึกษา
  องค์ประกอบของการศึกษา
  ความหมายของการวัด การทดสอบและการประเมินผล
  ลักษณะของการวัดผลการศึกษา
  ธรรมชาติของการวัดผลการศึกษา
  ระดับของผลการวัด
  หน้าที่ของการวัดผลการศึกษา
  ประโยชน์ของการวัดผลการศึกษา
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 2 สถิติพื้นฐานทางการวัดและการทดสอบ
  ตาราง 2.4
  ความหมายของสถิติ
  ประเภทของสถิติ
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  การวัดการกระจาย
  คะแนนมาตรฐาน
  การวัดความสัมพันธ์
  การแจกแจงของคะแนนรูปแบบต่าง ๆ
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 3 ทฤษฎีคะแนนจริง
  ทฤษฎีคะแนนจริง
  ความคลาดเคลื่อนในการวัด
  ข้อตกลงเบื้องต้นของทฤษฎีคะแนนจริงมาตรฐานเดิม
  สรุปทฤษฎีคะแนนจริงมาตรฐานเดิม
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 4 ความเชื่อมั่น
  นิยามสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
  การประมาณค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการสอบซ้ำ
  การประมาณค่าความเชื่อมั่นด้วยการใช้แบบทดสอบคู่ขนานและแบบทดสอบทางเลือก
  การประมาณค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหาความสอดคล้องภายใน : แบบแบ่งครึ่ง
  ค่าความเชื่อมั่นแบบความสอดคล้องภายใน : กรณีทั่วไป
  สูตรสเปียร์แมนบราวน์ : กรณีทั่วไป
  เปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าความเชื่อมั่น
  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์
  อิทธิพลที่มีต่อความเชื่อมั่น
  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการวัด
  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณค่า
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 5 ความเที่ยงตรง
  นิยามความเที่ยงตรง
  ประเภทความเที่ยงตรง
  กระบวนการหาความเที่ยงตรง
  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเที่ยงตรง
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 6 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
  แนวคิดของความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
  ความสัมพันธ์ระหว่างความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
  การปรับแก้ความเที่ยงตรง
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อสอบ
  การวิเคราะห์ข้อสอบ
  การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม
  การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบ
  การวิเคราะห์ความลำเอียงของข้อสอบ
  วิธีแปลงค่าความยาก
  วิธีใช้ค่าอำนาจจำแนก
  วิธีใช้ตารางความสอดคล้อง
  วิธีวิเคราะห์ตัวลวง
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 9 การเทียบคะแนน
  การเทียบคะแนน
  นิยามการเทียบคะแนน
  เงื่อนไขของการเทียบคะแนน
  การรวบรวมข้อมูลเพื่อการเทียบคะแนน
  การเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงรูปแบบ A
  การเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงรูปแบบ B
  การเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงรูปแบบ C
  การเทียบคะแนนแบบอีควิเปอร์เซ็นต์ไทล์
  การเลือกใช้วิธีการเทียบคะแนน
  คำถามท้ายบท

 • บทที่ 10 การแปลความหมายคะแนน
  คะแนน
  ความหมายของคะแนน
  คะแนนมาตรฐาน
  เกณฑ์ปกติ (NORM)
  ปรับคะแนนมาตรฐานทีปกติเป็นเกณฑ์ปกติ
  การตัดเกรด
  คำถามท้ายบท

 • บรรณานุกรม
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 21 สิงหาคม 2015, 11:24AM