การใช้ IBM SPSS Statistics เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

(อัดสำเนาครั้งแรก เดือนสิงหาคม 2541. 238 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2542. 257 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 3 กันยายน 2543. 315 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 4 สิงหาคม 2544. 352 หน้า ; ปรับปรุงครั้งที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2548. 274 หน้า) ปรับปรุงครั้งที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2559. 240 หน้า

แก้ไขครั้งสุดท้าย: อังคาร, 19 มกราคม 2016, 10:05PM